اهداف راهبردی شرکت کشت و صنعت قندخاورمیانه

اهداف کلان

اهداف راهبردی شرکت کشت و صنعت قندخاورمیانه

اهداف کیفی

اهداف راهبردی شرکت کشت و صنعت قندخاورمیانه

اهداف کمّی