رویه های حاکمیتی شرکت

گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبری شرکتی:

از مهمترین اقدامات شرکت در راستای رعایت الزامات دستورالعمل راهبری شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر در خصوص غیر موظف بودن اکثریت اعضای هیئت مدیره و عضویت حداقل یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیئت مدیره شرکت.
 • تهیه و تنظیم اقرارنامه در خصوص عدم حضور اعضای هیات مدیره به عنوان عضو هیات مدیره در بیش از 3 شرکت.
 • تدوین و پیاده سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت.
 • اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سهیم بودن در منافع شرکت، پرداخت به موقع سود سهام، تملک و ثبت مالکیت سهام و …
 • رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معاملات با اشخاص وابسته به شکلی که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.
 • استقرار سازوکار های کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده ، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای آنها.
 • تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.

 

 • بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیات مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی.
 • طراحی و پیاده سازی ساز و کارهای لازم جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی از سوی هیات مدیره.
 • رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها و نیز رعایت عدم تعیین وجوهی تحت عنوان پاداش و یا سایر عناوین توسط اعضای هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره غیر از آنچه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده.
 • رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیرقابل تفویض هیات مدیره.
 • بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیات مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی.

 

 • رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها و نیز رعایت عدم تعیین وجوهی تحت عنوان پاداش و یا سایر عناوین توسط اعضای هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره غیر از آنچه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده.
 • رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیرقابل تفویض هیات مدیره.
 • تشکیل کمیته حسابرسی و کمیته ریسک و انتصابات تحت نظر هیات مدیره.
 • رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اینکه رییس هیات مدیره همزمان، مدیرعامل شرکت نباشد.
 • تهیه و تصویب منشور هیات مدیره شامل وظایف، اختیارات و مسئولیت های رییس هیات مدیره ، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن.
 • تشکیل دبیرخانه هیات مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیات مدیره، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره را برعهده داشته باشد.
 • تشکیل جلسات هیات مدیره حداقل یک بار در ماه.
 • رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای.
 • انتشار کلیه گزارش ها طبق قوانین و مقررات از جمله صورت های مالی میان دوره ای و سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترل های داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و… در موعد مقرر از طریق پایگاه اینترنتی شرکت.
 • تعیین زمان بندی پرداخت سود سهام به گونه ای که سود سهامداران دارای سهام کنترلی، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.
 • حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و رییس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت و نیز حضور بالاترین مقام مالی شرکت در صورتی که تصویب صورت های مالی در دستور جلسه باشد.
 • اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس در صورت جلسات مجمع.
 • تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و پاداش هر یک از اعضای هیات مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام.
 • ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره در جلسات مجامع عمومی.
 • افشای اطلاعات بااهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در گزارش تفسیری مدیریت

شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه به عنوان یک شرکت استراتژی محور در تدوین استراتژی‌های خود توجه ویژه‌ای به اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز  گروه صنعتی آرمان به عنوان شرکت مادر داشته است.

این شرکت ماموریت خود را سرمایه‌گذاری در تولید و بهره‌برداری و افزایش ظرفیت تولید ، با اتکا به فناوری‌های با راندمان بالا و جدید تعریف نموده و قصد دارد در افق 1404 به عنوان برترین تولید کننده شکر از چغندر قند  در کشور شناخته شود. برای نیل به این مقصود، اهداف ذیل را مدنظر خود قرار داده است.