راهبردهای شرکت

اهداف راهبردی شرکت کشت و صنعت قندخاورمیانه

اهداف کلان

اهداف راهبردی شرکت کشت و صنعت قندخاورمیانه

اهداف کیفی

اهداف راهبردی شرکت کشت و صنعت قندخاورمیانه

اهداف کمّی


مناقصات

مناقصات

شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه در نظر دارد مناقصه‌اي به شرح ذيل برگزار نمايد :

موضوع مناقصه:

…………………………………………………………………………………………

با سلام و احترام:

شرکت کشت و صنعت خاورمیانه در نظر دارد ……………………………………………………………………………  را از طریق مناقصه به پیمانکارن واجد شرایط واگذار کند.

لازم بذکر است که فعالیت برنده مناقصه در هر مرحله از فعالیتهای اجرایی تا پایان قرارداد (با ارسال برنامه پیشنهادی از سوی برنده مناقصه و اولویت کارفرما )می بایست تحت دستورات دستگاه محترم نظارت وتاییدات کارفرما باشد.

مهلت تحويل پيشنهادات: حداكثر زمان تحويل پيشنهادات تا ساعت …………… مورخ…………………………….مي‌باشد.

بررسي و بازگشايي پاكات پيشنهادات: ساعت  …………………. مورخ………………………… در محل سازمان خواهد بود .

نشاني محل تحويل پيشنهادها: کیلومتر 7 جاده شوش– دزفول، واحد امور قراردادهای شرکت کشت وصنعت قند خاورمیانه.

1 – شركت كنندگان مي بايست مبلغ پيشنهادي خود را با توجه به شرایط مناقصه اعلام نمايند.

2 – شركت كنندگان در مناقصه بايستي اسناد دريافتي را به همراه فیش سپرده واریزی ( 5درصد کل مبلغ اعلامی به حساب به شماره 8922916825 بانک ملت بنام شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه ) و یا چک صیادی و یا سفته معتبر به مبلغ 5درصد کل مبلغ اعلامی پاكت به صورت درب بسته و لاك و مهر شده تحويل واحد امور قراردادها نموده و رسيد ثبت دريافت نمايند.

3 – برنده مناقصه بايد حداكثر تا 1 روز کاری پس از ابلاغ کارفرما، با سپرده یا چک تضمين اجراي تعهدات بر اساس مبلغ پيشنهادي خود به انعقاد پيمان مبادرت نمايد . در غير اين صورت مبلغ سپرده بدون هيچگونه تشريفات قضائي به نفع کارفرما ضبط مي‌شود و پس از آن کارفرما با برنده دوم قرارداد منعقد خواهد نمود و در صورت امتناع نفر دوم از انعقاد قرارداد، سپرده وي ضبط و با نفر سوم قرارداد منعقد خواهد شد و چنانچه نفر سوم نيز امتناع نمايد، سپرده وي نيز ضبط مي‌گردد. لازم بذکر است که امتناع برندگان مناقصه، آنها را در لیست سیاه شرکت قرار خواهد داد.

تبصره: در صورت ضبط سپرده، ذینفع با امضای این اسناد حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

4 مدت اجرای عملیات حداکثر30 روز می باشد و با تاییدات کارفرما – نظر به عدم آماده سازی مراحل پیش نصب و . . . توسط پیمانکار ثانویه نصب- تا 2 ماه قابل تمدید می باشد، ولی مبلغ پیشنهادی برنده مناقصه می بایست بر اساس قیمت براورد ریالی یک ماه کارکرد کلیه تجهیزات مورد نیاز و تایید کارفرما باشد. بدین سان در صورت اتمام اجرای عملیات موضوع قرارداد بطور کامل در هر روز از هر ماه از سه ماه اولیه، صورت وضعیتهای برنده مناقصه تا اتمام قرارداد، بر اساس حاصلضرب نسبت روزهای کارکرد ماه مربوطه نسبت به روزهای ماه در مبلغ ریالی پیشنهادی ماهانه برنده مناقصه لحاظ و محاسبه می گردد. همچنین در صورت افزایش مدت قرارداد تا دوماه، قیمت پیشنهادی برنده مناقصه بر اساس همان مبلغ پیشنهادی اولیه وی می باشد و محاسبات بر اساس همان محاسبات سه ماهه اول صورت می گیرد و برنده مناقصه هیچگونه حقی در افزایش مبلغ ریالی قرارداد خود ندارد. همچنین نظر به مبلغ اولیه و پیشنهادی، صورت وضعیتهای برنده مناقصه بر اساس کارکرد ماهانه برنده مناقصه و بر اساس تاییدات دستگاه نظارت و کارفرما در نظر گرفته می شود که پس از کسر کسورات قانونی به ایشان پرداخت می گردد.کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار است. لازم بذکر است که از هر صورت وضعیت برنده مناقصه مبلغ 10% بعنوان حسن انجام کار کسر خواهد شد. بنابراین پیشنهاد دهنده می بایست شرایط مالی مورد نظر را متناسب با حجم آن پیش بینی نماید. همچنین در صورت واریز پیش پرداخت به برنده مناقصه، معادل درصد آن نسبت به مبلغ کلی پیمان، از هر صورت وضعیت برنده مناقصه کسر می گردد.

تبصره : با توجه به ماهیت قرارداد، به این قرارداد20 % مبلغ ریالی پیشنهادی پیمانکار، پیش پرداخت تعلق می گیرد.

5 – لازم بذکر است که با توجه به ماهیت کار، هر گونه آسیب به تجهیزات کارفرما در حین عملیات انتقال و باربرداری و نصب ( که قصور از سوی برنده مناقصه باشد و به تایید کارفرما رسیده باشد ) بنا به تشخیص و محاسبات کارشناسی کارفرما از تضامین و مطالبات برنده مناقصه کسر می گردد. نیز در صورت خرابی ماشین آلات مربوطه، برنده مناقصه موظف است ظرف حداکثر 48 ساعت، نسبت به تهیه و تدارک تجهیز مشابه اقدام نماید. همچنین به ازای هر میزان غیبت برنده مناقصه، دو برابر آن از صورت وضعیتها ( احتساب دو برابر متوسط کارکرد روزانه نسبت به مبلغ پیشنهادی ماه ) و یا تضامین برنده مناقصه کسر می گردد و برنده مناقصه با شرکت در این مناقصه، حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید. همچنین تعدد ماشین آلات و تجهیزات، هیچگونه تاثیری در قیمت ریالی پیشنهادی برنده مناقصه ندارد. همچنین ساعات کاری پیمانکار، با توجه به هماهنگی های کارفرما بجهت آماده سازی پیمانکار نصب، بسته به دستورات کارفرما بوده و در صورت کار شبانه می بایست مراتب را به واحد مربوطه و دستگاه نظارت

اطلاع داده تا به تشخیص کارفرما صدور مجوزات کار شبانه و ساعات کاری از پیش تعیین شده صورت گیرد. نیز درصورت بروز شرایط نامساعد جوی و شرایط غیر مترقبه که امکان اجرای موضوع قرارداد وجود نداشته باشد، مبلغی تحت هر عنوانی به برنده مناقصه پرداخت نمی گردد.

6 – پرداخت كسورات قانوني از جمله بیمه نفرات مشخصه و مسئولیت مدنی، خوراک و لوازم بهداشتی و نیز تهیه و تدارک لوازم ایمنی، روشنایی و نیز کلیه وسایل و ابزار کار، تجهیزات و . . . و انتقال کلیه وسایل تجهیز کارگاه و تجهیزات برنده مناقصه به کارخانه و پای کار و تامین کلیه ماشین آلات مورد نیاز کار بهمراه سوخت و . . . و برچیدن کارگاه بطورکامل – بهمراه برچیدن، پاکسازی و تحویل محل پروژه و محل تجهیزکارگاه در پایان کار بطور سالم به کارفرما – به عهده برنده مناقصه مي‌باشد. لذا تنها محلی تحت عنوان استراحتگاه پرسنل برنده مناقصه-بجز وسایل بهداشتی و . . .- بر عهده کارفرما می باشد.

7 قیمت نهایی برنده مناقصه در جدول مربوط بصورت قيمت كل – در کنار بخش بندی های معمول – نوشته شود (مبلغ پیشنهادی نهایی برنده مناقصه حتماً به عدد و حروف نوشته شود). همچنین هیچگونه افزایش ریالی بابت صعوبت کار و یا تعدیل و . . . شامل این قرارداد نمی شود.

8 – کارفرما در رد تمام يا قبول هريك از پيشنهادات به صورت جزء و يا کلي مختار است؛ بنابراین ملاک انتخاب برنده مناقصه صرف و صلاح کارفرما می باشد و نه صرفاً رقم پیشنهادی و سایر موارد.

9 – کليه هزينه‌هاي چاپ آگهي در روزنامه از برنده مناقصه دريافت مي‌گردد؛ لذا پيشنهاد مي‌شود شركت كنندگان در مناقصه از هزينه چاپ آگهي اطلاع حاصل نمايند.

  قبل از تسلیم پیشنهاد، در کمال سلامت و آگاهی و اشراف کامل نسبت به شرایط عمومی و خصوصی پیمان، طبق مشخصات اعلامی در فرم مناقصه - و آنچه پیش تر در جلسه سایت ویزیت اشاره شد – مبلغ پیشنهادی شرکت در مناقصه مورد تقاضای کارفرما را با احتساب تمامی جهات و کسورات و نیز صعوبت کار (مبلغ را در کادر ذیل وارد نمائید)

  اعلام می نمایم. همچنین اقرار و اعلام می نمایم در راستاي شرکت در این مناقصه، شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه هیچگونه الزامی براي اینجانب و شرکت به وجود نیاورده و بدون هر گونه ایراد جهل، اجبار، الزام، اکراه یا اغفالی و با اختیار و رضایت کامل اعضاي شرکت، نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت، اقدام می نمایم؛ لذا حق طرح هرگونه تقاضا یا ادعایی در آینده همچون تخطی ، جهل ، اغفال و غبن (حتی از نوع فاحش) را ازخود سلب می نماییم. در صورت برنده شدن متعهد به انعقاد قرارداد میگردد. چنانچه خلاف این مرقومه عمل کند شرکت اختیار خواهد داشت ایشان را از لیست برنده شدن حذف و سپرده به نفع شرکت ضبط و وصول گردد و شرکت مذکور هیچگونه ادعا یا اعتراضی نخواهد داشت.


  محصولات

  محصولات

  شکر

  شکر یا ساکارز مهمترین منبع تامین انرژی بدن انسان است، شکر یا همان ساکارز را می توان از چغندر قند و نیشکر استخراج کرد.
  شکر در شکلهای متنوع تولید و در صنایع گوناگون وهمچنین در مصارف عمومی مورد استفاده قرار می گیرد . فرمول شیمیایی ساکارز C12 H22 O11 است. ساکارز یک دی ساکارید است که از یک مولکول گلوکز و 2 مولکول فروکتوز تشکیل شده است. گلوکز و فروکتوز قندی های ساده (منوساکارید) هستند.

  لینک دانلود کاتالوگ محصولات

  شکر یا ساکارز مهمترین منبع تامین انرژی بدن انسان است، شکر یا همان ساکارز را می توان از چغندر قند و نیشکر استخراج کرد.
  شکر در شکلهای متنوع تولید و در صنایع گوناگون وهمچنین در مصارف عمومی مورد استفاده قرار می گیرد . فرمول شیمیایی ساکارز C12 H22 O11 است. ساکارز یک دی ساکارید است که از یک مولکول گلوکز و 2 مولکول فروکتوز تشکیل شده است. گلوکز و فروکتوز قندی های ساده (منوساکارید) هستند.

  لینک دانلود کاتالوگ محصولات

  ملاس

  تفاله و ملاس در واقع محصولات فرعی چغندر قند هستند که بعد از تبدیل چغندر قند به شکر به دست می آیند .تفاله و ملاس به علت دارا بودن فیبر فراوان ، در تهیه خوراک دام مورد استفاده قرار میگیرند که به دو صورت تفاله خشک آغشته به ملاس و بدون ملاس برای تغذیه دام مورد استفاده قرار میگیرد.

  لینک دانلود کاتالوگ محصولات

  تفاله و ملاس در واقع محصولات فرعی چغندر قند هستند که بعد از تبدیل چغندر قند به شکر به دست می آیند .تفاله و ملاس به علت دارا بودن فیبر فراوان ، در تهیه خوراک دام مورد استفاده قرار میگیرند که به دو صورت تفاله خشک آغشته به ملاس و بدون ملاس برای تغذیه دام مورد استفاده قرار میگیرد.

  لینک دانلود کاتالوگ محصولات

  تفاله خشک

  تفاله چغندر همان خلال های حاصل از چغندر هستند که در فرایند عصاره گیری قند آن در حد امکان استخراج شده و در قسمت تفاله خشک کنی در اثر تماس با هوای گرم رطوبت خود را از دست داده و به شکل تفاله پرک انبار گیری می شود
  اکثر کارخانجات قند تفاله پرک را با ملاس مخلوط و پس از چسبناک شدن آن بصورت تفاله فشنگی با بریکت( BRICET) بسته بندی و بفروش می رسانند.

  لینک دانلود کاتالوگ محصولات

  تفاله چغندر همان خلال های حاصل از چغندر هستند که در فرایند عصاره گیری قند آن در حد امکان استخراج شده و در قسمت تفاله خشک کنی در اثر تماس با هوای گرم رطوبت خود را از دست داده و به شکل تفاله پرک انبار گیری می شود
  اکثر کارخانجات قند تفاله پرک را با ملاس مخلوط و پس از چسبناک شدن آن بصورت تفاله فشنگی با بریکت( BRICET) بسته بندی و بفروش می رسانند.

  لینک دانلود کاتالوگ محصولات

  شماتیک پخت و جداسازی شکر و پساب


  درباره ما

  شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه

  بزرگترین کارخانه تولید شکر از چغندر قند در کشور با ظرفیت ۵۰۰۰ هزار تن در روز (طرح توسعه ۱۰۰۰۰ تن در روز)، کارخانه الکل سازی قند خاورمیانه، شرکت توسعه کشاورزی قند خاورمیانه و شرکت بازرگانی و پخش قند خاورمیانه می‌باشد که در طول زنجیره ارزش کشت تا توزیع فرآورده‌های چغندر قند فعالیت می‌نمایند. این شرکت از باسابقه‌ترین و بزرگترین کارخانه‌های تولید شکر از چغندر قند درکشور است که در حد فاصل شهرهای شوش – دزفول در استان خوزستان و در مساحتی بالغ بر 115 هکتار تأسیس شده است. ظرفیت فعلی آن جذب ۵۰۰۰ تن چغندر در روز بوده و رتبه اول تولید شکر از چغندر پاییزه در ایران را داراست. طرح افزایش ظرفیت این واحد تولیدی بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته است و از سال ۱۴۰۳ ظرفیت آن به روزانه ۱۰۰۰۰ تن افزایش خواهد یافت. علاوه بر تولید شکر از چغندر قند این شرکت ظرفیت تصفیه بالغ بر ۱۰۰۰ تن شکر خام در روز را داراست. شکر، ملاس و تفاله چغندر، محصولات اصلی این واحد تولیدی هستند.

  چرخه تولید شکر از چغندر قند

  معرفی شرکت های زیر مجموعه

  شرکت بازرگانی قند خاورمیانه

  IDDLE EAST SUGAR ALCOHOL COMPANY

  شرکت بازرگانی قند خاورمیانه

  در راستای تکمیل زنجیره ارزش این شرکت در حوزه فروش بسته بندی شکر، بازاریابی و همچنین فروش کلیه محصولات شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه ایجاد شده است. این شرکت به عنوان اهرم بازرگانی گروه، واردات اقلام و تجهیزات موردنیاز کارخانه های قند و الکل سازی را نیز بر عهده دارد.

  معرفی شرکت های زیر مجموعه

  شرکت الکل سازی قند خاورمیانه

  MIDDLE EAST SUGAR ALCOHOL COMPANY

  شرکت الکل سازی قند خاورمیانه

  در راستای تکمیل زنجیره ارزش کارخانه قند، ملاس تولید شده در کارخانه الکل سازی قند خاورمیانه به الکل طبی و صنعتی تبدیل می‌شود. ظرفیت این واحد بالغ بر 16000 لیتر در روز است و از سال 1403 با ظرفیت کامل به بهره بردای خواهد رسید.

  معرفی شرکت های زیر مجموعه

  توسعه کشاورزی قند خاورمیانه

  MIDDLE EAST SUGAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT COMPANY

  شرکت توسعه کشاورزی قند خاورمیانه

  قرار گرفتن در اقلیم حاصلخیز استان خوزستان ، دانش، امکانات و تجهیزات کشاورزی این شرکت و همچنین هم افزایی با شرکت ملی شیمی کشاورز به عنوان بزرگترین و یکی از پنج تولیدکننده برتر سم، کود و بذور کشاورزی ما را بر آن داشت تا با ایجاد شرکت توسعه کشاورزی علاوه بر تأمین مواد اولیه کارخانه قند خاورمیانه به سایر کارخانه ها در سایر نقاط کشور نیز خدمت ارائه دهیم. هم اکنون این شرکت قابلیت کشت بیش از ده هزار هکتار چغندر در هر فصل (پاییزه و بهاره) را داراست.

  ارزش‌ها، ماموریت و اهداف شرکت

  ارزش ها

  ماموریت

  چشم انداز

  افتخارات

  رکوردهای کسب شده

  کارخانه قند خاورمیانه به لطف قرار گرفتن در اقلیم زرخیر خوزستان و بهره گیری از کشاورزان، کارشناسان و مدیران متخصص، به بیشترین ظرفیت برداشت چغندر قند و تبدیل آن به شکردست پیدا کرده است.


  صفحه اصلی

  درباره ما

  شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه

  شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه مجموعه‌ای شامل بزرگترین کارخانه تولید شکر از چغندرقند درکشور با ظرفیت 5000 هزار تن در روز (افزایش ظرفیت به 10،000 تن ظرف یک سال آینده)، کارخانه الکل سازی قند خاورمیانه ، شرکت توسعه کشاورزی قند خاورمیانه و شرکت بازرگانی و پخش قند خاورمیانه می‌باشد که در طول زنجیره ارزش کشت تا توزیع فرآورده‌های چغندر قند فعالیت می‌نمایند.

  ادامه مطلب