شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه در نظر دارد با برگزاری مزایده عمومی نسبت به فروش برخی اقلام مازاد اقدام نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید آگهی مزایده درج شده در روزنامه های کثیرالانتشار را در این بخش دانلود و نسبت به شرکت در مزایده بر اساس دستورالعمل درج شده اقدام فرمایید.