شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه در نظر دارد خدمات مربوط به ایجاد محوطه سازی فضای سبز

بشرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط واگذار نماید .

لذا متقاضیان شرکت در مناقصه جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه ، می توانند از مورخه 1402/3/1 لغایت 1402/3/10

در ساعت اداری به محل شرکت واقع در خوزستان – کیلومتر 7 جاده شوش دزفول – ساختمان اداری – امور قراردادها مراجعه نمایند .

تاریخ گشایش اسناد مناقصه : مطابق دریافت اسناد مناقصه اعلام خواهد شد .

شماره های تماس جهت اطلاعات بیشتر 06142826692   داخلی 215 ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر

 

روزنامه م . م