شرکت کشت وصنعت قند خاورمیانه درنظر دارد خدمات مربوط به ایجاد محوطه سازی فضای سبز 

بشرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی  به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید .

لذا متقاضیان شرکت در مناقصه جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه ، می توانند از مورخه 01/03/1402 لغایت 10/03/1402

در ساعت اداری به محل شرکت واقع در -خوزستان – کیلومتر 7 جاده شوش دزفول – ساختمان اداری – امور قراردادها  مراجعه نمایند .

تاریخ گشایش اسناد مناقصه : مطابق دریافت اسناد مناقصه اعلام خواهد شد .

شماره های تماس جهت اطلاعات بیشتر06142826692  داخلی 215 ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر .

روزنامه م . م (2)