شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه در نظر دارد نسبت به خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور بشرح ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا متقاضیان شرکت در مناقصه جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه ، می توانند از ورخه 1402/2/4 لغایت 1402/2/14 در ساعت ادری به محل شرکت واقع در خوزستان -کیلومتر 7 جاده شوش دزفول -ساختمان اداری -امور قراردادها مراجعه نمایند .

تاریخ گشایش اسناد مناقصه : مطابق دریافت اسناد مناقصه اعلام خواهد شد.

شماره های تماس جهت اطلاعات بیشتر 06142826692  داخلی 215 ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر

شماره همراه : 09121693939 (مهندس کبیری)