شرکت کشت  و صنعت قند خاورمیانه در نظر دارد نسبت به خرید و حمل سنگ آهک بشرح ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .

لذا متقاضیان شرکت دز مناقصه جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه ، می توانند از مورخه 1402/1/30 لغایت 1402/2/8 در ساعت اداری به محل شرکت واقع در خوزستان – کیلومتر 7 جاده شوش دزفول-ساختمان اداری – امور قرارداد ها مراجعه نمایند .

تاریخ گشایش اسناد مناقصه : مطابق دریافت اسناد مناقصه اعلام خواهد شد .