روابط عمومی:

شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه به عنوان بزرگترین کارخانه تولید شکر از چغندرقند در کشور

و با ایجاد اشتغال 30000 نیروی کار به صورت مستقیم و غیر مستقیم

منتخب همایش یکصد برند ملی با رویکرد مسئولیت اجتماعی شد.
در این همایش که با هدف پشتیبانی و حمایت از مسیر تحول و توسعه اقتصادی برگزار میشود

این شرکت نایل به دریافت این گواهینامه گردید.

شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه
پیشرو در تعهد ،پیشرو در رشد

لوح سپاس اهداء شده به مجموعه قند خاورمیانه توسط ریاست محترم هیئت مدیره، جناب آقای دکتر محمد اسدی دریافت گردید.