روابط عمومی :

بهره برداری کشت بهاره در تاریخ بیست و دوم شهریور 1402

با روشن شدن کوره آهک در حضور مدیران ، سرپرستان و کارکنان شریف شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه آغاز شد .

به امید موفقیتی شیرین در این دوره …